Skip to content

二零一五年證實由鹽酸克崙特羅和農藥引致的食物中毒數字

二零一五年證實由鹽酸克崙特羅和農藥引致的食物中毒數字

二零一五年證實由鹽酸克崙特羅和農藥引致的食物中毒數字

月份 鹽酸克崙特羅 農藥
個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數
一月 0 0 0 0
二月  0   0   0   0 
三月 0 0 0  0 
四月 0 0 0 0
五月 0 0 0 0
六月 0 0 0 0
七月 0 0 0 0
八月 0 0 0
九月 0 0 0 0
十月 0 0 0 0
十一月 0 0 0 0
十二月 0 0 0 0
總數 0 0 0 0