Skip to content

二 零 一 五 年 食 物 中 毒 病 原 體 統 計 數 字

二 零 一 五 年 食 物 中 毒 病 原 體 統 計 數 字

二 零 一 五 年 食 物 中 毒 病 原 體 統 計 數 字

月份 病原體
細菌 化學物質 生物毒素 病毒 其他* 總計
個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數 個案數字 受影響人數
一至三月 47 181 4 7 3 4 22 92 1 22 77 306
四至六月 35 120 0 0 11 19 2 37 1 1 49 177
七至九月 87 415 2 10 5 6 2 12 0 0 96 443
十至十二月 28 142 0 0 4 8 0 0 0 0 32 150
總數 197 858 6 17 23 37 26 141 2 23 254 1076

附註:
1. 所有數字包括証實及懷疑個案。
2. *其他病原體包括細菌、化學物質、生物毒素、病毒以外的病原體、混合病原體、未明病原體及有待分類個案。