Skip to content

超速駕駛

超速駕駛

超速駕駛
訪問時間: 2005年10月
問題: 在過去 12個月內,你有否揸車?如有, 你揸車時有幾經常會超速15公里或以上呢?頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
沒有揸車 614 (60.2%) 997 (87.0%) 1612 (74.3%)
有揸車,並一定會超速 24 (2.3%) 7 (0.6%) 30 (1.4%)
有揸車,並經常會超速 47 (4.6%) 10 (0.9%) 57 (2.6%)
有揸車,並間中會超速 217 (21.2%) 68 (5.9%) 284 (13.1%)
有揸車,但從來不會超速 120 (11.7%) 65 (5.7%) 185 (8.5%)
總數 1021 (100.0%) 1147 (100.0%) 2168 (100.0%)

註:由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。