Skip to content

吸煙

吸煙

吸煙

訪問時間: 2006年4月
問題: 你曾經有否吸煙?如有,你平均一日吸多少枝煙呢?


答覆 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日吸煙 248 (26.2%) 66 (6.0%) 314 (15.3%)
間中吸煙 (少於每日一枝煙) 9 (0.9%) 8 (0.7%) 17 (0.8%)
已完全戒煙 158 (16.7%) 46 (4.2%) 205 (10.0%)
從不吸煙 530 (56.0%) 979 (88.9%) 1 509 (73.7%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
總數 946 (100.0%) 1 101 (100.0%) 2 047 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。