Skip to content

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年九月三十日

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年九月三十日

  本季
(二零一八年七月至九月)
累积个案
爱滋病
病毒感染
爱滋病 爱滋病
病毒感染
爱滋病

1. 性别

 
 
 
 
    男
133
25
7788
1627
    女
23
9
1755
332

2. 种族

 
 
 
 
    华裔
110
23
6602
1504
    非华裔
37
11
2700
455
    不详
9
0
241
0
3. 传染途径
 
 
 
 
    异性性接触
29
15
3182
1033
    同性性接触
66
12
3813
576
    双性性接触
17
6
506
114
    注射毒品人士
1
0
359
66
    输入血液/血制品
0
0
85
25
    母婴传播
0
0
33
10
    不详
43
1
1565
135

4. 总计

156
34
9543
1959