Skip to content

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年十二月三十一日

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年十二月三十一日

  本季
(二零一八年十月至十二月)
累积个案
爱滋病
病毒感染
爱滋病 爱滋病
病毒感染
爱滋病

1. 性别

 
 
 
 
    男
148
29
7936
1656
    女
24
8
1779
340

2. 种族

 
 
 
 
    华裔
127
30
6733
1534
    非华裔
32
7
2733
462
    不详
13
0
249
0
3. 传染途径
 
 
 
 
    异性性接触
33
13
3222
1048
    同性性接触
82
17
3906
593
    双性性接触
14
2
520
116
    注射毒品人士
2
1
361
67
    输入血液/血制品
0
0
85
25
    母婴传播
0
0
33
10
    不详
41
4
1588
137

4. 总计

172
37
9715
1996