Skip to content

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年六月三十日

香港爱滋病病毒感染及爱滋病每季最新公布数字一览表 - 截至二零一八年六月三十日

  本季
(二零一八年四月至六月)
累积个案
爱滋病
病毒感染
爱滋病 爱滋病
病毒感染
爱滋病

1. 性别

 
 
 
 
    男
127
30
7655
1602
    女
27
10
1732
323

2. 种族

 
 
 
 
    华裔
95
30
6477
1481
    非华裔
34
10
2661
444
    不详
25
0
249
0
3. 传染途径
 
 
 
 
    异性性接触
38
17
3143
1018
    同性性接触
66
18
3738
564
    双性性接触
11
4
484
108
    注射毒品人士
0
0
358
66
    输入血液/血制品
0
0
85
25
    母婴传播
0
0
33
10
    不详
39
1
1546
134

4. 总计

154
40
9387
1925