Skip to content

院舍防疫注射計劃

院舍防疫注射計劃

2017-09-27

院舍防疫注射計劃2017/18

images / 圖片

一般資料 計劃資料
季節性流感 安老院舍
殘疾人士院舍/宿舍
肺炎球菌感染 指定的智障人士服務機構
到診註冊醫生