Skip to content

二零一七年每月登革熱個案統計

二零一七年每月登革熱個案統計

月份 外地傳入個案   本地個案     未能分類       總數    
一月 9 0 0 9
二月 5 0 0 5
三月 4 0 0 4
四月 4 0 0 4
五月 11 0 0 11
六月 17 0 0 17
七月 8 0 0 8
八月 12 1 0 13
九月 9 0 0 9
十月 10 0 0 10
十一月 7 0 0 7
十二月 5 0 0 5
總數 101 1 0 102下載二零一七年每月登革熱個案統計(CSV資料表)