Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)
2024-04-19

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


खोपहरूको जानकारी
(Information on Vaccines)

 1. निष्क्रिय कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
  (Factsheet for Vaccination of Inactivated COVID-19 Vaccine)
 2. mRNA कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
  (Factsheet for Vaccination of mRNA COVID-19 Vaccine)
 3. XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
  (Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)
 4. कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
  (Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)
 5. नयाँ XBB COVID-19 (कोभिड -19) खोपको व्यवस्था
  (Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)
 6. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (COVID-19 vaccination new arrangement)
 7. खोप पछिको लक्षणहरू
  (Symptoms after Vaccination)
 8. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 10. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))

भाइरस परीक्षण
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

स्वास्थ्य सल्लह
(Health Advice)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (Maintain Cough Manners)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (Know more about Surgical Mask)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

विविध
(Miscellaneous)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

निष्क्रिय कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
(Factsheet for Vaccination of Inactivated COVID-19 Vaccine)


mRNA कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
(Factsheet for Vaccination of mRNA COVID-19 Vaccine)


XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
(Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)


कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
(Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)


नयाँ XBB COVID-19 (कोभिड -19) खोपको व्यवस्था
(Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(COVID-19 vaccination new arrangement)


खोप पछिको लक्षणहरू
(Symptoms after Vaccination)


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(Use serving chopsticks and spoon)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(Maintain Cough Manners)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(Wear a Surgical Mask Properly)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(Know more about Surgical Mask)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)