Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)
2023-09-21

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(Recent FAQs)

खोपहरूको जानकारी
(Information on Vaccines)

 1. COVID-19 खोपको परिचय
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 3. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 4. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 5. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 6. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 7. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 8. खोप पछिको लक्षणहरू
  (Symptoms after Vaccination)
 9. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 10. COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 11. 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)
 12. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (COVID-19 vaccination new arrangement)

भाइरस परीक्षण
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

स्वास्थ्य सल्लह
(Health Advice)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (Maintain Cough Manners)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (Know more about Surgical Mask)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

विविध
(Miscellaneous)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(Recent FAQs)


COVID-19 खोपको परिचय
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


खोप पछिको लक्षणहरू
(Symptoms after Vaccination)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(Consent Form signed by parents / guardians)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(COVID-19 vaccination new arrangement)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(Use serving chopsticks and spoon)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(Maintain Cough Manners)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(Wear a Surgical Mask Properly)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(Know more about Surgical Mask)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)