Skip to content

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (僧伽罗文)

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (僧伽罗文)
2023-06-01

කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

COVID-19 සඳහා ප්රතිචාර මට්ටම අඩු කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත විස්තර සඳහා කරුණාකර අදාළ මාධ් ය නිවේදනය වෙත යොමු වන්න.
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


මෑත කාලීන නිතර අසන ප්රශ්න
(近期常见问题)

එන්නත් පිළිබඳ තොරතුරු
(疫苗资讯)

 1. 重要 කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
  (认识新冠疫苗)
 2. COVID-19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන පිළිබඳව
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. 重要 COVID-19 එන්නත්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. සංක්ෂිප්ත මාර්ගෝපදේශය - මා හට COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකිද?
  (一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)
 5. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 6. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 7. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (3)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))
 8. 重要 COVID-19 එන්නත් මගින් වන අතුරු ආබාධ හමුවේ නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම
  (处理新冠疫苗副作用)
 9. ප්‍රජා එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වීඩියෝව (පරිවර්තනය කළ පිටපත)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 10. 重要 CoronaVac COVID-19 එන්නත එන්නත් කිරීම සඳහා වූ තොරතුරු පත්‍රිකාව (Vero Cell), අක්‍රිය කරන ලද
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 11. 重要 එන්නත පිළිබඳ දත්ත පත්‍රිකාව – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 12. 重要 COVID-19 එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව (මාත්‍රා) සඳහා නිර්දේශය
  (接种额外剂数新冠疫苗的建议)
 13. මාස 6 සිට අවුරුදු 5 ට අඩු කුඩා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අමතර සටහන්
  (6个月大至5岁以下幼童接种复必泰疫苗的补充资料)
 14. 重要 වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
  (5至11岁儿童接种复必泰疫苗的补充资料)
 15. භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන් “Comirnaty ද්විසංයුජ එන්නත”
  (接种「复必泰二价疫苗」的补充资料)
 16. පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
  (收集个人资料目的声明)
 17. පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
  (收集个人资料目的声明(单张))
 18. කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 19. කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 20. එන්නත් කිරීමෙන් පසු මතුවන ලක්ෂණ
  (接种疫苗后出现征状)
 21. එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (1)
  (接种中心入口告示(1))
 22. එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (2)
  (接种中心入口告示(2))
 23. පෙර COVID-19 ආසාදනය වී ඇති පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව
  (曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)
 24. COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ මපෝරමය
  (家长/监护人同意书)
 25. COVID-19 එන්නත් කරණ වැඩසටහන සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ පත්‍රය Comirnaty භාගික මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ළමයින් වයස අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර ළමයින් හා වයස අවුරුදු 11දී පළමු මාත්‍රාව ලබා ගෙන යන්තම් අවුරුදු 12ක් වයසැති දරුවන්
  (2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)
 26. 重要 මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
  (6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)
 27. 最新 COVID-19 එන්නත නව විධිවිධානය
  (新冠疫苗接种新安排)

රට අභ්‍යන්තරයට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සෞඛ්‍ය නිරෝධායනය
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා අවශ්යතා පරීක්ෂා කිරීම
  (抵港人士的检测规定)

වෛරස පරීක්ෂාව
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)
 2. 最新 ප්‍රජා පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන(CTCs) / ප්‍රජා පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන (CTSs)
  ﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚

සෞඛ්‍ය උපදේශ
(健康建议)

 1. චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
  (咳嗽要讲礼)
 6. ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
  (正确佩戴外科口罩)
 7. මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
  (外科口罩 知多一点点)
 9. මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 13. නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

විවිධ
(其他)

 1. ජලපවාහන නල නඩත්තුව ගැන ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්ය මොනවාද
  (排水渠管维修你要知)

මෑත කාලීන නිතර අසන ප්රශ්න
(近期常见问题)


重要 කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
(认识新冠疫苗)


COVID-19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන පිළිබඳව
(关于新冠疫苗接种计划)


重要 COVID-19 එන්නත්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම
(新冠疫苗的安全监察)


සංක්ෂිප්ත මාර්ගෝපදේශය - මා හට COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකිද?
(一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (3)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))


重要 COVID-19 එන්නත් මගින් වන අතුරු ආබාධ හමුවේ නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම
(处理新冠疫苗副作用)


ප්‍රජා එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වීඩියෝව (පරිවර්තනය කළ පිටපත)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


重要 CoronaVac COVID-19 එන්නත එන්නත් කිරීම සඳහා වූ තොරතුරු පත්‍රිකාව (Vero Cell), අක්‍රිය කරන ලද
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


重要 එන්නත පිළිබඳ දත්ත පත්‍රිකාව – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


重要 COVID-19 එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව (මාත්‍රා) සඳහා නිර්දේශය
(接种额外剂数新冠疫苗的建议)


重要 වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
(5至11岁儿童接种复必泰疫苗的补充资料)


භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන් “Comirnaty ද්විසංයුජ එන්නත”
(接种「复必泰二价疫苗」的补充资料)


පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
(收集个人资料目的声明)


පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
(收集个人资料目的声明(单张))


කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


එන්නත් කිරීමෙන් පසු මතුවන ලක්ෂණ
(接种疫苗后出现征状)


එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (1)
(接种中心入口告示(1))


එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (2)
(接种中心入口告示(2))


පෙර COVID-19 ආසාදනය වී ඇති පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව
(曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)


COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ මපෝරමය
(家长/监护人同意书)


COVID-19 එන්නත් කරණ වැඩසටහන සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ පත්‍රය Comirnaty භාගික මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ළමයින් වයස අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර ළමයින් හා වයස අවුරුදු 11දී පළමු මාත්‍රාව ලබා ගෙන යන්තම් අවුරුදු 12ක් වයසැති දරුවන්
(2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)


重要 මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
(6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)


最新 COVID-19 එන්නත නව විධිවිධානය
(新冠疫苗接种新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


最新 ප්‍රජා පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන(CTCs) / ප්‍රජා පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන (CTSs)
﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚


චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
(公筷公羹 安全卫生)


විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
(咳嗽要讲礼)


ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
(正确佩戴外科口罩)


මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
(外科口罩 知多一点点)


මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
(正确使用口罩 护己护人)


අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


ජලපවාහන නල නඩත්තුව ගැන ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්ය මොනවාද
(排水渠管维修你要知)