Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)
2023-03-15

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)

ข้อมูลของวัคซีน
(Information on Vaccines)

 1. Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 12. Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 13. หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีน Comirnaty ในเด็กวัยหัดเดินอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 5 ปี
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for toddler aged 6 months to less than 5 years old)
 14. Important  หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีน Comirnaty สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 15. หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ "Comirnaty ร์นาตี ไบวาเลนต์”
  (Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)
 16. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 17. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 18. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 19. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 20. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (Symptoms after Vaccination)
 21. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 22. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 23. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 24. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 25. แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 26. Important หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. ขอ้กำ หนดในกำรตรวจสำ หรับผโู้ดยสำรขำเขำ้ที่กำรกกั ตวัที่เป็นกำรบงัคบั เสร็จสิ้น
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(Health Advice)

 1. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (Maintain Cough Manners)
 6. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (Know more about Surgical Mask)
 9. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous)

 1. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)


Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีน Comirnaty สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ "Comirnaty ร์นาตี ไบวาเลนต์”
(Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(Symptoms after Vaccination)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(Use serving chopsticks and spoon)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(Wear a Surgical Mask Properly)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(Know more about Surgical Mask)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)