Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)
2023-09-21

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

รัฐบาลลดระดับการตอบสนองสำหรับโรคCOVID-19 สำหรับรายละเอียดโปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)

ข้อมูลของวัคซีน
(Information on Vaccines)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 3. การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 4. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 5. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 6. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 7. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 8. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (Symptoms after Vaccination)
 9. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 10. แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 11. หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)
 12. COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
  (COVID-19 vaccination new arrangement)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(Health Advice)

 1. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (Maintain Cough Manners)
 6. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (Know more about Surgical Mask)
 9. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous)

 1. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(Symptoms after Vaccination)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
(COVID-19 vaccination new arrangement)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(Use serving chopsticks and spoon)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(Wear a Surgical Mask Properly)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(Know more about Surgical Mask)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)