Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)
2022-11-28

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)

Important เคล็ดลับในการต่อสู้กับ COVID-19 ข้อมูลสำคัญ
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)

ข้อมูลของวัคซีน
(Information on Vaccines)

 1. Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 12. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 13. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 14. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 15. Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 16. Important  หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีน Comirnaty สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 17. วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 18. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 19. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 20. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 21. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 23. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (Symptoms after Vaccination)
 24. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 25. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 26. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 27. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 28. แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 29. Important หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
  (Points to Note for Household Members)
 2. ขอ้กำ หนดในกำรตรวจสำ หรับผโู้ดยสำรขำเขำ้ที่กำรกกั ตวัที่เป็นกำรบงัคบั เสร็จสิ้น
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)
 3. หมายเหตุสำหรับบุคคลขาเข้า
  (Points to note for Inbound Persons)

โครงการ StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)

 1. โครงการ StayHomeSafe
  (StayHomeSafe Scheme)

ข้อควรทราบสำหรับผู้ที่กำลังรอการสมัคร
(Points to Note for Persons Pending Admission)

 1. คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่ ได้รับผลตรวจเป็นบวก / ได้รับผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวกสำหรับเชื้อโควิด-19 และกำลังรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือศูนย์แยกกักตัว
  (Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)
 2. Important ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน โดยสมาคมกุมารแพทย์ ฮ่องกง, สมาคมฮ่องกงสำหรับภูมิคุ้มกันวิทยาโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก, วิทยาลัย พยาบาลเด็กฮ่องกง และสมาคมพยาบาลกุมารแพทย์ฮ่องกง
  (Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)
 3. ข้อมูลสำคัญสำหรับการติดต่อ
  (Important Contact Information)

ระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)

 1. New รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
  (Reduce social contact to protect yourself and others)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(Virus Testing)

 1. Important ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
  (Appeal for virus testing)
 2. Important กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
  (Understanding compulsory testing notices)
 6. (Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing)
 7. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 8. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 9. Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Video - Stool Specimen Collection)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(Health Advice)

 1. New การล้างมือ
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Anti Epidemic News Flash
  (Video - Anti Epidemic News Flash)
 3. Important ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 4. Important เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 5. Important ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 6. การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 7. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (Use serving chopsticks and spoon)
 8. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 9. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 10. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 11. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (Maintain Cough Manners)
 12. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 13. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 14. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (Know more about Surgical Mask)
 15. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 16. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 17. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

วัคซีนพาส
(Vaccine pass)

 1. แผ่นพับ-วัคซีนพาส
  (Leaflet - Vaccine Pass)
 2. ชุด Vaccine Pass - ผู้ที่หายจาก COVID-19
  (Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)
 3. ชุด Vaccine Pass - ข้อกำหนดการฉีดวัคซีน
  (Vaccine Pass series - Vaccination requirements)

เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous)

 1. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 2. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 3. ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 4. ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 5. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(Recent FAQs)


Important เคล็ดลับในการต่อสู้กับ COVID-19 ข้อมูลสำคัญ
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)


Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัคซีน Comirnaty สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(Symptoms after Vaccination)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
(Points to Note for Household Members)


โครงการ StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)


คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ที่ ได้รับผลตรวจเป็นบวก / ได้รับผลตรวจเบื้องต้นเป็นบวกสำหรับเชื้อโควิด-19 และกำลังรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือศูนย์แยกกักตัว
(Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)


Important ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน โดยสมาคมกุมารแพทย์ ฮ่องกง, สมาคมฮ่องกงสำหรับภูมิคุ้มกันวิทยาโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็ก, วิทยาลัย พยาบาลเด็กฮ่องกง และสมาคมพยาบาลกุมารแพทย์ฮ่องกง
(Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)


ข้อมูลสำคัญสำหรับการติดต่อ
(Important Contact Information)


New รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen/files/png/listen.png


Important ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
(Appeal for virus testing)


Important กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Video - Stool Specimen Collection)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


New การล้างมือ
(Video - Hand Hygiene)


Important Anti Epidemic News Flash
(Video - Anti Epidemic News Flash)


Important ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(Use serving chopsticks and spoon)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(Wear a Surgical Mask Properly)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(Know more about Surgical Mask)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


แผ่นพับ-วัคซีนพาส
(Leaflet - Vaccine Pass)


ชุด Vaccine Pass - ผู้ที่หายจาก COVID-19
(Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)


ชุด Vaccine Pass - ข้อกำหนดการฉีดวัคซีน
(Vaccine Pass series - Vaccination requirements)


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21 - Brief online version)


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21 - Brief printed version)


ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)