Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (Thai)
2022-01-21

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

หากไม่มีเหตุจำเป็น ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และสวมใส่ต่อไปอีก 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับมายังฮ่องกงแล้ว


ข้อมูลของวัคซีน
(Information on Vaccines)

 1. Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 8. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 9. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 10. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 11. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 12. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 13. Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 14. Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3
  (Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)
 15. วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 16. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 17. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 18. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 19. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))
 20. ข้อห้าม , การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
  (Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))
 21. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))
 23. ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
  (Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))
 24. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 25. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (Symptoms after Vaccination)
 26. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 27. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 28. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 29. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. ข้อควรทราบสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
  (Points to Note for Inbound Travellers)
 2. Important การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 3. คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. ข้อควรทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการสังเกตอาการตนเองสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
  (Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)
 7. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
  (Points to Note for Home Confinees)
 8. คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 9. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
  (Points to Note for Household Members)

ระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)

 1. New รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 3. Important รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(Virus Testing)

 1. Important ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
  (Appeal for virus testing)
 2. Important กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 6. Important ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
  (Understanding compulsory testing notices)
 7. Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing
 8. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 9. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 10. Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (Video - Stool Specimen Collection)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(Health Advice)

 1. New การล้างมือ
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 3. Important เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 4. Important ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 5. การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 6. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (Use serving chopsticks and spoon)
 7. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 8. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 9. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 10. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (Maintain Cough Manners)
 11. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 12. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 13. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (Know more about Surgical Mask)
 14. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 15. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 16. Important สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 17. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous)

 1. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 2. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 3. ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 4. ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 5. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Important ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


Important การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3
(Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)


วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))


ข้อห้าม , การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
(Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))


ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
(Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(Symptoms after Vaccination)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


ข้อควรทราบสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
(Points to Note for Inbound Travellers)


Important การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


ข้อควรทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการสังเกตอาการตนเองสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
(Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
(Points to Note for Home Confinees)


คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
(Points to Note for Household Members)


New รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen/files/png/listen.png


Important รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
(Appeal for virus testing)


Important กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(Video - Stool Specimen Collection)


New การล้างมือ
(Video - Hand Hygiene)


Important ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(Use serving chopsticks and spoon)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(Wear a Surgical Mask Properly)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(Know more about Surgical Mask)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen/files/png/listen.png


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21 - Brief online version)


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21 - Brief printed version)


ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)