Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2022-11-28

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)

Important Mga Payo sa Pagsugpo sa COVID-19 Mga Tampok
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)

Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 12. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 13. Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 14. Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 15. Important Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 16. Important  Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 17. Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 18. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 19. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 20. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 21. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 23. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (Symptoms after Vaccination)
 24. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 25. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 26. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 27. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 28. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 29. Important Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
  (Points to Note for Household Members)
 2. Mga kinakailangan sa pagsusuri para sa mga papasok na manlalakbay
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)
 3. Mga Puntong Dapat Tandaan para sa mga Papasok na Tao
  (Points to Note for Inbound Persons)

Balangkas ng StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)

 1. Balangkas ng StayHomeSafe
  (StayHomeSafe Scheme)

Mga Puntong Dapat Tandaan para sa mga Taong Naghihintay na Makapasok
(Points to Note for Persons Pending Admission)

 1. Payong Pangkalusugan Para sa Mga Taong Nagpositibo / Paunang Positibo sa COVID-19 at Hinihintay na Maipasok sa Ospital o Pasilidad ng Isolasyon
  (Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)
 2. Important Mga Pinagsanib na Rekomendasyon sa Pag-aalaga sa mga Bata at Kabataan sa Tahanan na may COVID-19 ng Hong Kong Pediatric Society, The Hong Kong Society for Pediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Pediatric Nursing at Hong Kong Pediatric Nurses Association
  (Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)
 3. Mahalagang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
  (Important Contact Information)

Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao
(Social Distancing)

 1. New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
  (Reduce social contact to protect yourself and others)

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (Appeal for virus testing)
 2. Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
  (Understanding compulsory testing notices)
 6. (Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing)
 7. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 8. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 9. Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Video - Stool Specimen Collection)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. New Kalinisan ng Kamay
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Anti Epidemic News Flash
  (Video - Anti Epidemic News Flash)
 3. Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (Video - Appeal for Prevention of COVID-19 )
 4. Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 5. Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 6. Important Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 7. Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 8. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 9. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 10. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 11. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 12. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 13. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 14. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 15. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 16. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 17. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 18. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 19. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 20. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Vaccine Pass
(Vaccine pass)

 1. Polyeto – Vaccine Pass
  (Leaflet - Vaccine pass)
 2. Serye ng Vaccine Pass – Mga tang gumaling mula sa COVID-19
  (Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)
 3. Serye ng vaccine pass – Mga kailangan sa pagbabakuna
  (Vaccine Pass series - Vaccination requirements)

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21)
 2. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 3. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 4. Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 5. Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 6. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)


Important Mga Payo sa Pagsugpo sa COVID-19 Mga Tampok
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)


Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(Symptoms after Vaccination)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(Points to Note for Household Members)


Balangkas ng StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)


Payong Pangkalusugan Para sa Mga Taong Nagpositibo / Paunang Positibo sa COVID-19 at Hinihintay na Maipasok sa Ospital o Pasilidad ng Isolasyon
(Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)


Important Mga Pinagsanib na Rekomendasyon sa Pag-aalaga sa mga Bata at Kabataan sa Tahanan na may COVID-19 ng Hong Kong Pediatric Society, The Hong Kong Society for Pediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Pediatric Nursing at Hong Kong Pediatric Nurses Association
(Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)


Mahalagang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
(Important Contact Information)


New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen/files/png/listen.png


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Appeal for virus testing)


Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Video - Stool Specimen Collection)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


New Kalinisan ng Kamay
(Video - Hand Hygiene)


Important Anti Epidemic News Flash
(Video - Anti Epidemic News Flash)


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Video - Appeal for Prevention of COVID-19 )


Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Polyeto – Vaccine Pass
(Leaflet - Vaccine Pass)


Serye ng Vaccine Pass – Mga tang gumaling mula sa COVID-19
(Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)


Serye ng vaccine pass – Mga kailangan sa pagbabakuna
(Vaccine Pass series - Vaccination requirements)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21 - Brief online version)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21 - Brief printed version)


Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(What you need to know about drainage pipe maintenance)