Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2020-09-25

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ang mga miyembro ng publiko ay mariing hinihimok na iwasan ang di-mahahalagang paglalakbay sa labas ng Hong Kong. Kung hindi maiiwasang maglakbay sa mga bansa / lugar sa labas ng Hong Kong, dapat silang maglagay ng isang kirurhikong mask at magpatuloy na gawaing ito sa loob ng 14 na araw sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong.


Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(Together, We Fight the Virus!)


Important Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen /files/png/listen.png


New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


Payong Pangkalusugan para sa mga
Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng
Sapilitang Kuwarentina
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
(Points to Note for Home Confinees)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(Points to Note for Household Members)


Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order
Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen /files/png/listen.png


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)