Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2022-01-21

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ang mga miyembro ng publiko ay mariing hinihimok na iwasan ang di-mahahalagang paglalakbay sa labas ng Hong Kong. Kung hindi maiiwasang maglakbay sa mga bansa / lugar sa labas ng Hong Kong, dapat silang maglagay ng isang kirurhikong mask at magpatuloy na gawaing ito sa loob ng 14 na araw sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong.


Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 8. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 9. Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 10. Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 11. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 12. Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 13. Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 14. Important Recomendasyon para sa ika-3 dosis na pagbabakuna sa COVID-19
  (Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)
 15. Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 16. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 17. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 18. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 19. Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (Sinovac/CoronaVac)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))
 20. Mga Kontra , Mga babala (Sinovac/CoronaVac)
  (Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))
 21. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (BioNTech/Comirnaty)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))
 23. Mga Kontra , Mga babala (BioNTech/Comirnaty)
  (Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))
 24. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 25. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (Symptoms after Vaccination)
 26. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 27. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 28. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 29. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Mga Puntong Dapat Tandaan para sa Mga Papasok na Manlalakbay
  (Points to Note for Inbound Travellers)
 2. Important Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 3. Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. Mga Puntong Dapat Tandaan tungkol sa Panahon ng Pagsubaybay sa Sarili para sa Mga Papasok na Manlalakbay
  (Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)
 7. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
  (Points to Note for Home Confinees)
 8. Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 9. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
  (Points to Note for Household Members)

Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao
(Social Distancing)

 1. New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 3. Important Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (Video - Appeal for COVID-19 Testing)
 2. Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (Appeal for virus testing)
 3. Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 4. Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 5. Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 6. Important Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 7. Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
  (Understanding compulsory testing notices)
 8. Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing
 9. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 10. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 11. Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (Video - Stool Specimen Collection)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. New Kalinisan ng Kamay
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (Video - Appeal for Prevention of COVID-19 )
 3. Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 4. Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 5. Important Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 6. Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 7. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 8. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 9. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 10. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 11. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 12. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 13. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 14. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 15. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 16. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 17. Important Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 18. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 19. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 20. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21)
 2. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 3. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 4. Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 5. Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 6. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important Recomendasyon para sa ika-3 dosis na pagbabakuna sa COVID-19
(Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)


Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (Sinovac/CoronaVac)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))


Mga Kontra , Mga babala (Sinovac/CoronaVac)
(Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (BioNTech/Comirnaty)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))


Mga Kontra , Mga babala (BioNTech/Comirnaty)
(Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(Symptoms after Vaccination)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Mga Puntong Dapat Tandaan para sa Mga Papasok na Manlalakbay
(Points to Note for Inbound Travellers)


Important Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


Mga Puntong Dapat Tandaan tungkol sa Panahon ng Pagsubaybay sa Sarili para sa Mga Papasok na Manlalakbay
(Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
(Points to Note for Home Confinees)


Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(Points to Note for Household Members)


New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen/files/png/listen.png


Important Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Video - Appeal for COVID-19 Testing)


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Appeal for virus testing)


Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(Video - Stool Specimen Collection)


New Kalinisan ng Kamay
(Video - Hand Hygiene)


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Video - Appeal for Prevention of COVID-19 )


Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen/files/png/listen.png


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21 - Brief online version)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21 - Brief printed version)


Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(What you need to know about drainage pipe maintenance)