Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2021-01-21

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ang mga miyembro ng publiko ay mariing hinihimok na iwasan ang di-mahahalagang paglalakbay sa labas ng Hong Kong. Kung hindi maiiwasang maglakbay sa mga bansa / lugar sa labas ng Hong Kong, dapat silang maglagay ng isang kirurhikong mask at magpatuloy na gawaing ito sa loob ng 14 na araw sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong.


Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Important Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 2. New Mga Tukoy na Kondisyon na Ipinapatupad para sa mga Manlalakbay Papasok ng Rehiyon na Nanggaling sa mga Lugar na May Mataas na Antas na Panganib ng Sakit (Cap.599H)
  (Specified conditions imposed on inbound travellers who have visited specified high risk places (Cap.599H))
 3. Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
  (Points to Note for Home Confinees)
 7. Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 8. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
  (Points to Note for Household Members)

Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao
(Social Distancing)

 1. New Buod ng Pinakabagong Alituntunin para sa mga Negosyong Kainan at mga Pribadong Lugar
  (Summary of Latest Measures on Catering Business and Scheduled Premises)
 2. New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 3. Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 4. Important Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (Appeal for virus testing)
 2. Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 6. Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
  (Understanding compulsory testing notices)

Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 2. Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
  (Together, We Fight the Virus!)
 3. Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 4. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 5. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 6. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 7. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 8. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 9. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 10. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 11. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 12. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 13. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 14. Important Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 15. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 16. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 17. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 18. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2020
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)
 2. Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)

Important Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


New Mga Tukoy na Kondisyon na Ipinapatupad para sa mga Manlalakbay Papasok ng Rehiyon na Nanggaling sa mga Lugar na May Mataas na Antas na Panganib ng Sakit (Cap.599H)
(Specified conditions imposed on inbound travellers who have visited specified high risk places (Cap.599H))


Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
(Points to Note for Home Confinees)


Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(Points to Note for Household Members)


New Buod ng Pinakabagong Alituntunin para sa mga Negosyong Kainan at mga Pribadong Lugar
(Summary of Latest Measures on Catering Business and Scheduled Premises)


New Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen/files/png/listen.png


Important Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(Appeal for virus testing)


Important Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
(Understanding compulsory testing notices)


Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Important Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(Together, We Fight the Virus!)


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen/files/png/listen.png


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2020
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)


Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
(Ideas to celebrate New Year's Eve)