Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2023-03-15

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)

Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 12. Important Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 13. Karagdagang mga tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa sanggol na may edad 6 na buwan hanggang wala pang 5 taong gulang
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for toddler aged 6 months to less than 5 years old)
 14. Important  Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 15. Mga pandagdag na tala sa paggamit ng “Comirnaty Bivalent Vaccine”
  (Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)
 16. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 17. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 18. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 19. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 20. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (Symptoms after Vaccination)
 21. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 22. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 23. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 24. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 25. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 26. Important Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Mga kinakailangan sa pagsusuri para sa mga papasok na manlalakbay
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)


Important Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


Mga pandagdag na tala sa paggamit ng “Comirnaty Bivalent Vaccine”
(Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(Symptoms after Vaccination)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(What you need to know about drainage pipe maintenance)