Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

2020-04-03

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ang mga miyembro ng publiko ay mariing hinihimok na iwasan ang di-mahahalagang paglalakbay sa labas ng Hong Kong. Kung hindi maiiwasang maglakbay sa mga bansa / lugar sa labas ng Hong Kong, dapat silang maglagay ng isang kirurhikong mask at magpatuloy na gawaing ito sa loob ng 14 na araw sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong.


Important Mga bagong kinakailangan upang mabawasan ang mga pagtitipon
(New requirements to reduce gatherings)


Important Mga bagong kinakailangan upang mabawasan ang mga pagtitipon
(New requirements to reduce gatherings)


Important Magsanay sa pagdistansiya sa lipunan o social distancing
(Practise social distancing)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Gumamit ng maskara nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)