Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)
2021-03-31

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

หากไม่มีเหตุจำเป็น ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และสวมใส่ต่อไปอีก 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับมายังฮ่องกงแล้ว


ข้อมูลของวัคซีน
(疫苗资讯)

 1. 重要 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (认识新冠疫苗)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. 重要 การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 6. 重要 การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (处理新冠疫苗副作用)
 7. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 8. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 9. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知)
 10. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(影片))
 11. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 12. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知)
 13. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(影片))
 14. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集个人资料目的声明)
 15. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集个人资料目的声明(单张))
 16. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
  (疫苗资讯及接种流程(科兴/克尔来福))
 17. ข้อห้าม . การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
  (禁忌症及注意事项(科兴/克尔来福))
 18. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 19. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
  (疫苗资讯及接种流程(BioNTech/复必泰))
 20. ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
  (禁忌症及注意事项(BioNTech/复必泰))
 21. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 22. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (接种疫苗后出现征状)
 23. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (接种中心入口告示(1))
 24. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (接种中心入口告示(2))

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. 重要 การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
  (曾逗留中国以外其他国家到港者在指定检疫酒店接受强制检疫安排)
 2. 最新 เงื่อนไขเฉพาะที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ ผู้เดินทางขาเข้าที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตามที่กำหนด (Cap. 599H)
  (对曾到访指定高风险地区人士的指明条件(第599H章))
 3. คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
  (抵港人士接受强制检疫期间的健康建议)
 4. รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
  (齐心抗疫 遵守检疫令)
 5. ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
  (在酒店接受检疫须知)
 6. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
  (接受家居检疫人士须知)
 7. คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
  (家居检疫人士的感染控制建议)
 8. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
  (家居检疫人士的同住家人须知)

ระยะห่างทางสังคม
(减少社交接触)

 1. 最新 สรุปมาตรการล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหาร และสถานประกอบการที่กำหนด
  (餐饮业务及表列处所最新措施概覧)
 2. 最新 รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  (《预防及控制疾病条例》下的社交距离措施)
 3. ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
  (护己护人 减少社交接触)
 4. 重要 รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
  (政府提高违反《预防及控制疾病条例》相关规例罚则)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(病毒检测)

 1. 重要 ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
  (呼吁居民及早检测)
 2. 重要 กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
  (对若干人士强制检测(第599J章))
 3. 重要วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
  (接受强制检测人士可选用的2019冠状病毒病核酸检测途径)
 4. 重要 เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
  (收集深喉唾液样本须知)
 5. 重要 คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
  (指定公营诊所协助派发样本收集瓶)
 6. 重要 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
  (认识强制检测公告)
 7. 收听录音 - 政府进一步扩大强制检测范围

คำแนะนำทางสุขภาพ
(健康建议)

 1. 最新 การล้างมือ
  (短片 - 洁手)
 2. 重要 ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
  (呼吁共同对抗2019冠状病毒)
 3. 重要 เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
  (同心抗疫)
 4. 重要 ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
  (密切接触者在检疫中心接受强制检疫常见问题)
 5. การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
  (防疫上班攻略)
 6. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (公筷公羹 安全卫生)
 7. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 8. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 9. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 10. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (咳嗽要讲礼)
 11. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (正确佩戴外科口罩)
 12. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 13. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (外科口罩 知多一点点)
 14. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (正确使用口罩 护己护人)
 15. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 16. 重要 สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病你要知)
 17. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 18. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 19. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 20. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

เบ็ดเตล็ด
(其他)

 1. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21天心灵之旅 - 网上简短版本)
 2. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷用简短版本)
 3. ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2020
  (圣诞老人的建议)
 4. ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
  (除夕庆祝)

重要 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(认识新冠疫苗)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(关于新冠疫苗接种计划)


重要 การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(新冠疫苗的安全监察)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


重要 การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(处理新冠疫苗副作用)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(影片))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(影片))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集个人资料目的声明)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集个人资料目的声明(单张))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
(疫苗资讯及接种流程(科兴/克尔来福))


ข้อห้าม , การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
(禁忌症及注意事项(科兴/克尔来福))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
(疫苗资讯及接种流程(BioNTech/复必泰))


ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
(禁忌症及注意事项(BioNTech/复必泰))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(接种疫苗后出现征状)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(接种中心入口告示(1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(接种中心入口告示(2))


重要 การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
(曾逗留中国以外其他国家到港者在指定检疫酒店接受强制检疫安排)


最新 เงื่อนไขเฉพาะที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ ผู้เดินทางขาเข้าที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตามที่กำหนด (Cap. 599H)
(对曾到访指定高风险地区人士的指明条件(第599H章))


คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
(抵港人士接受强制检疫期间的健康建议)


รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
(齐心抗疫 遵守检疫令)


ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
(在酒店接受检疫须知)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
(接受家居检疫人士须知)


คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
(家居检疫人士的感染控制建议)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
(家居检疫人士的同住家人须知)


最新 สรุปมาตรการล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหาร และสถานประกอบการที่กำหนด
(餐饮业务及表列处所最新措施概覧)


最新 รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
(《预防及控制疾病条例》下的社交距离措施)


ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
(护己护人 减少社交接触)


收听/files/png/listen.png


重要 รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
(政府提高违反《预防及控制疾病条例》相关规例罚则)


重要 ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
(呼吁居民及早检测)


重要 กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
(对若干人士强制检测(第599J章))


重要 วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
(接受强制检测人士可选用的2019冠状病毒病核酸检测途径)


重要 เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
(收集深喉唾液样本须知)


重要 คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
(指定公营诊所协助派发样本收集瓶)


重要 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
(认识强制检测公告)


收听录音 - 政府进一步扩大强制检测范围


最新 การล้างมือ
(短片 - 洁手)


重要 ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
(呼吁共同对抗2019冠状病毒)


重要 เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
(同心抗疫)


重要 ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
(密切接触者在检疫中心接受强制检疫常见问题)


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
(防疫上班攻略)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(公筷公羹 安全卫生)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(咳嗽要讲礼)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(正确佩戴外科口罩)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(外科口罩 知多一点点)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(正确使用口罩 护己护人)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


重要 สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病你要知)


收听/files/png/listen.png


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


收听/files/png/listen.png


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21天心灵之旅 - 网上简短版本)


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷用简短版本)


ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2020
(圣诞老人的建议)


ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
(除夕庆祝)