Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)
2021-12-07

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

หากไม่มีเหตุจำเป็น ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่นอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และสวมใส่ต่อไปอีก 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับมายังฮ่องกงแล้ว


ข้อมูลของวัคซีน
(疫苗資訊)

 1. 重要 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. 重要 การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 8. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 9. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 10. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知)
 11. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))
 12. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 13. 重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)
 14. 重要 คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3
  (有關接種第三劑新冠疫苗的建議)
 15. วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
  (12歲或以上接種新冠疫苗)
 16. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))
 17. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集個人資料目的聲明)
 18. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 19. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
  (疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))
 20. ข้อห้าม . การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
  (禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))
 21. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 22. ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
  (疫苗資訊及接種流程(BioNTech/復必泰))
 23. ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
  (禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))
 24. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 25. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (接種疫苗後出現徵狀)
 26. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (接種中心入口告示(1))
 27. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (接種中心入口告示(2))
 28. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 29. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (家長/監護人同意書)

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. ข้อควรทราบสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
  (抵港人士須知)
 2. 重要 การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
  (曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)
 3. คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
  (抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)
 4. รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
  (齊心抗疫 遵守檢疫令)
 5. ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
  (在酒店接受檢疫須知)
 6. ข้อควรทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการสังเกตอาการตนเองสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
  (入境旅客自我監測期間的注意事項)
 7. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
  (接受家居檢疫人士須知)
 8. คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
  (家居檢疫人士的感染控制建議)
 9. ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
  (家居檢疫人士的同住家人須知)

ระยะห่างทางสังคม
(減少社交接觸)

 1. 最新 รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  (《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)
 2. ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
  (護己護人 減少社交接觸)
 3. 重要 รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
  (政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(病毒檢測)

 1. 重要 ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
  (呼籲居民及早檢測)
 2. 重要 กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
  (對若干人士強制檢測(第599J章))
 3. 重要วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
  (接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)
 4. 重要 เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
  (收集深喉唾液樣本須知)
 5. 重要 คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
  (指定公營診所協助派發樣本收集瓶)
 6. 重要 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
  (認識強制檢測公告)
 7. 收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍
 8. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (採集大便樣本須知(如沒有採便捧))
 9. ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (採集大便樣本須知(附有採便捧))
 10. Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
  (短片 - 採集大便樣本)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(健康建議)

 1. 最新 การล้างมือ
  (短片 - 潔手)
 2. 重要 ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
  (呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 3. 重要 เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
  (不應鬆懈 繼續保持警惕)
 4. 重要 ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
  (密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)
 5. การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
  (防疫上班攻略)
 6. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (公筷公羹 安全衞生)
 7. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 8. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 9. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 10. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (咳嗽要講禮)
 11. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (正確佩戴外科口罩)
 12. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 13. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (外科口罩 知多一點點)
 14. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (正確使用口罩 護己護人)
 15. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 16. 重要 สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病你要知)
 17. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 18. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 19. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

เบ็ดเตล็ด
(其他)

 1. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)
 2. คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)
 3. ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2020
  (聖誕老人的建議)
 4. ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
  (除夕慶祝)
 5. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (排水渠管維修你要知)

重要 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(認識新冠疫苗)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


重要 การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科興疫苗「克爾來福」接種須知)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)


重要 คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3
(有關接種第三劑新冠疫苗的建議)


วัคซีน Comirnaty จะฉีดให้กับวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่
(12歲或以上接種新冠疫苗)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集個人資料目的聲明)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集個人資料目的聲明(單張))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (Sinovac/CoronaVac)
(疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))


ข้อห้าม , การป้องกัน (Sinovac/CoronaVac)
(禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


ข้อมูลวัคซีนและขั้นตอนการฉีดวัคซีน (BioNTech/Comirnaty)
(疫苗資訊及接種流程(BioNTech/復必泰))


ข้อห้าม , การป้องกัน (BioNTech/Comirnaty)
(禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(接種疫苗後出現徵狀)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(接種中心入口告示(1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(接種中心入口告示(2))


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(家長/監護人同意書)


ข้อควรทราบสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
(抵港人士須知)


重要 การกักตัวในสถานประกอบการโรงแรมที่กำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาจากนอกประเทศจีน
(曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)


คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้าระหว่าง ช่วงเวลาของการกักกันตัวตามข้อบังคับ
(抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)


รวมตัวกันต่อสู้กับไวรัส ปฏิบัติตามคำสั่งกักกันตัว เฝ้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การบังคับใช้กฎที่เข้มงวด
(齊心抗疫 遵守檢疫令)


ประเด็นที่ควรทราบในขณะที่กำลังพักอยู่ในโรงแรมเพื่อการกักกันตัว
(在酒店接受檢疫須知)


ข้อควรทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการสังเกตอาการตนเองสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
(入境旅客自我監測期間的注意事項)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับผู้ถูกกักกันที่บ้าน
(接受家居檢疫人士須知)


คำแนะนำในกำรควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับบุคคลภำยใต้กำรกักกันตัวที่บ้ำนตำมข้อบังคับ
(家居檢疫人士的感染控制建議)


ประเด็นที่ควรทราบสำหรับสมาชิกในครัวเรือน
(家居檢疫人士的同住家人須知)


最新 รัฐบาลยังคงผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้กฏหมายการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
(《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)


ลดการติดต่อกับสังคมเพื่อป้องกันตัวเอง และผู้อื่น
(護己護人 減少社交接觸)


收聽/files/png/listen.png


重要 รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค
(政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)


重要 ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19
(呼籲居民及早檢測)


重要 กฎหมายการป้องกัน และควบคุมโรค (การตรวจโรคภาคบังคับให้กับบุคคลบางราย) (มาตราที่ 599J)
(對若干人士強制檢測(第599J章))


重要 วิธีปฏิบัติสในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลผู้ต้องเข้ารับการตรวจโรค
(接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)


重要 เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก (DTS)
(收集深喉唾液樣本須知)


重要 คลินิกสาธารณะช่วยกระจายขวดตัวอย่าง
(指定公營診所協助派發樣本收集瓶)


重要 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการเข้ารับตรวจโรค
(認識強制檢測公告)


收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(採集大便樣本須知(如沒有採便捧))


ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(採集大便樣本須知(附有採便捧))


Video - ใบข้อมูลการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
(短片 - 採集大便樣本)


最新 การล้างมือ
(短片 - 潔手)


重要 ขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19
(呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 เราจะสู้กับไวรัสไปด้วยกัน!
(不應鬆懈 繼續保持警惕)


重要 ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว
(密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาในสถานที่ทำงาน
(防疫上班攻略)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(公筷公羹 安全衞生)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(咳嗽要講禮)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(正確佩戴外科口罩)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(外科口罩 知多一點點)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(正確使用口罩 護己護人)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


重要 สิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病你要知)


收聽/files/png/listen.png


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)


คู่มือการกักตัวให้สุขภาพจิตใจแข็งแรง
(Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)


ซานต้าคลอสกำลังจะมา พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับ วิธีการที่จะได้รับ ของขวัญที่ดีที่สุดของปี 2020
(聖誕老人的建議)


ไอเดียสำหรับฉลองวันส่งท้ายปีเก่า
(除夕慶祝)