Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)
2022-01-21

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

Ang mga miyembro ng publiko ay mariing hinihimok na iwasan ang di-mahahalagang paglalakbay sa labas ng Hong Kong. Kung hindi maiiwasang maglakbay sa mga bansa / lugar sa labas ng Hong Kong, dapat silang maglagay ng isang kirurhikong mask at magpatuloy na gawaing ito sa loob ng 14 na araw sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong.


Information on Vaccines
(疫苗資訊)

 1. 重要 Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. 重要 Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 8. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 9. 重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 10. 重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知)
 11. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))
 12. 重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 13. 重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)
 14. 重要 Recomendasyon para sa ika-3 dosis na pagbabakuna sa COVID-19
  (有關接種第三劑新冠疫苗的建議)
 15. Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
  (12歲或以上接種新冠疫苗)
 16. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))
 17. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明)
 18. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 19. Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (Sinovac/CoronaVac)
  (疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))
 20. Mga Kontra , Mga babala (Sinovac/CoronaVac)
  (禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))
 21. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 22. Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (BioNTech/Comirnaty)
  (疫苗資訊及接種流程(BioNTech/復必泰))
 23. Mga Kontra , Mga babala (BioNTech/Comirnaty)
  (禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))
 24. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 25. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接種疫苗後出現徵狀)
 26. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (接種中心入口告示(1))
 27. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (接種中心入口告示(2))
 28. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 29. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (家長/監護人同意書)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. Mga Puntong Dapat Tandaan para sa Mga Papasok na Manlalakbay
  (抵港人士須知)
 2. 重要 Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
  (曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)
 3. Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
  (抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)
 4. Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
  (齊心抗疫 遵守檢疫令)
 5. Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
  (在酒店接受檢疫須知)
 6. Mga Puntong Dapat Tandaan tungkol sa Panahon ng Pagsubaybay sa Sarili para sa Mga Papasok na Manlalakbay
  (入境旅客自我監測期間的注意事項)
 7. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
  (接受家居檢疫人士須知)
 8. Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
  (家居檢疫人士的感染控制建議)
 9. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
  (家居檢疫人士的同住家人須知)

Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao
(減少社交接觸)

 1. 最新 Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
  (《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)
 2. Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
  (護己護人 減少社交接觸)
 3. 重要 Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
  (政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)

Pagsusuri sa virus
(病毒檢測)

 1. 重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (短片 - 呼籲居民及早檢測)
 2. 重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (呼籲居民及早檢測)
 3. 重要 Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
  (對若干人士強制檢測(第599J章))
 4. 重要 Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
  (接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)
 5. 重要 Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
  (收集深喉唾液樣本須知)
 6. 重要 Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
  (指定公營診所協助派發樣本收集瓶)
 7. 重要 Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
  (認識強制檢測公告)
 8. 收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍
 9. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (採集大便樣本須知(如沒有採便捧))
 10. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (採集大便樣本須知(附有採便捧))
 11. Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (短片 - 採集大便樣本)

Payo sa kalusugan
(健康建議)

 1. 最新 Kalinisan ng Kamay
  (短片 - 潔手)
 2. 重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 3. 重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 4. 重要 Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
  (不應鬆懈 繼續保持警惕)
 5. 重要 Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
  (密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)
 6. Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
  (防疫上班攻略)
 7. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全衞生)
 8. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 9. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 10. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 11. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要講禮)
 12. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正確佩戴外科口罩)
 13. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 14. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一點點)
 15. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正確使用口罩 護己護人)
 16. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 17. 重要 Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病你要知)
 18. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 19. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 20. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Sari-sari
(其他)

 1. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅)
 2. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)
 3. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)
 4. Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
  (聖誕老人的建議)
 5. Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
  (除夕慶祝)
 6. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管維修你要知)

重要 Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(認識新冠疫苗)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


重要 Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))


重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)


重要 Recomendasyon para sa ika-3 dosis na pagbabakuna sa COVID-19
(有關接種第三劑新冠疫苗的建議)


Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
(12歲或以上接種新冠疫苗)


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明(單張))


Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (Sinovac/CoronaVac)
(疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))


Mga Kontra , Mga babala (Sinovac/CoronaVac)
(禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


Impormasyon sa Bakuna at Pamamaraan ng Pagbabakuna (BioNTech/Comirnaty)
(疫苗資訊及接種流程(BioNTech/復必泰))


Mga Kontra , Mga babala (BioNTech/Comirnaty)
(禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接種疫苗後出現徵狀)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(接種中心入口告示(1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(接種中心入口告示(2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(家長/監護人同意書)


Mga Puntong Dapat Tandaan para sa Mga Papasok na Manlalakbay
(抵港人士須知)


重要 Ang sapilitan na pag-aayos ng kuwarentenas sa mga Itinalagang Quarantine Hotel para sa mga manlalakbay na nanatili sa mga bansa sa labas ng Tsina
(曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)


Payong Pangkalusugan para sa mga Dumarating na Manlalakbay sa Panahon ng Sapilitang Kuwarentina
(抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)


Magkaisa upang Labanan ang Virus Pag-obserba sa Kuwarentinang Order Mahigpit na Pagsubaybay Mahigpit na Pagpapatupad
(齊心抗疫 遵守檢疫令)


Mga puntos na dapat tandaan kapag manatili sa hotel para sa kuwarentina
(在酒店接受檢疫須知)


Mga Puntong Dapat Tandaan tungkol sa Panahon ng Pagsubaybay sa Sarili para sa Mga Papasok na Manlalakbay
(入境旅客自我監測期間的注意事項)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga home confinees
(接受家居檢疫人士須知)


Impeksiyong Kontrol na Payo para sa Taong nasa Ilalim ng Sapilitang Kuwarentinang-Bahay
(家居檢疫人士的感染控制建議)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(家居檢疫人士的同住家人須知)


最新 Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(護己護人 減少社交接觸)


收聽/files/png/listen.png


重要 Tinaasan ng gobyerno ang mga kaukulang parusa sa pagkasala laban sa mga Regulasyong napasa-ilalim ng Ordinansa sa Pagpigil at Pagsupil sa Lumalaganap na Sakit
(政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)


重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(短片 - 呼籲居民及早檢測)


重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(呼籲居民及早檢測)


重要 Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
(對若干人士強制檢測(第599J章))


重要 Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
(接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)


重要 Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
(收集深喉唾液樣本須知)


重要 Tumutulong ang mga pampublikong klinika na ipamahagi ang mga bote ng ispesimen
(指定公營診所協助派發樣本收集瓶)


重要 Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
(認識強制檢測公告)


收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(採集大便樣本須知(如沒有採便捧))


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(採集大便樣本須知(附有採便捧))


Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(短片 - 採集大便樣本)


最新 Kalinisan ng Kamay
(短片 - 潔手)


重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
(呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(不應鬆懈 繼續保持警惕)


重要 Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
(密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(防疫上班攻略)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全衞生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要講禮)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正確佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一點點)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


重要 Ano ang Dapat Mong Malaman para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病你要知)


收聽/files/png/listen.png


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)


Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
(聖誕老人的建議)


Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
(除夕慶祝)


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管維修你要知)