Skip to content

疫苗接種計劃

疫苗接種計劃

2018-08-10

我打算接種疫苗:

我打算提供疫苗接種服務:

市民

醫生

市民

醫生


我打算安排疫苗接種活動:

學校

院舍

其他機構及社區團體

學校 院舍 其他機構及社區團體