Skip to content

疫苗接種計劃

疫苗接種計劃

2019-01-18

請按此觀看「健康小劇場:季節性流感疫苗」(短片)


我打算接種疫苗:

市民

市民

我打算提供疫苗接種服務:

醫生

醫生


我打算安排疫苗接種活動: