Skip to content

Impormasyon sa Tagalog (菲律賓文資訊)

最新Novel coronavirus(2019冠狀病毒病)

衞生防護中心的菲律賓文網頁只包含部份資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱衞生防護中心的英文、繁體中文及簡體中文網頁。
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

 

Di-Nakakahawang Sakit at Malusog na Pamumuhay (非傳染病及健康生活)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain para sa mga Bata 2-5 taong gulang
(兒童健康飲食金字塔2-5歲)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Bata 6-11 taong gulang
(兒童健康飲食金字塔6-11歲)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Tinedyer 12-17 taong gulang
(青少年健康飲食金字塔12-17歲)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Adulto 18-64 taong gulang
(成人健康飲食金字塔18-64歲)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Matatanda 65 taon o lampas
(長者健康飲食金字塔65歲或以上)

Pisikal na gawain para sa mga Bata (Edad 2-6)
(幼兒的體能活動(二至六歲))

5 paraan upang Iwasan ang Stroke na dulot ng Init
(五招防中暑)

Mga tips sa pagiging nalulugod
(活出好心情小貼士)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Tinedyer
(活出好心情小貼士 — 青少年篇)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Adulto
(活出好心情小貼士 — 成人篇)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Matatanda
(活出好心情小貼士 — 長者篇)

Maging Matalino sa Pagkain! Sundin ang Piramide ng Pagkain para sa Pagkain ng Masustansya!
(識飲識食識選擇 – 健康飲食金字塔)

Mga Masustansyang Meryenda
(健康小食多選擇)

Smart Lunch 321
(至醒午餐321)

Mag-enjoy sa Prutas at mga Gulay Araw-Araw, Sa Paraang Two Plus Three
(水果蔬菜不可少,日日記得二加三)

Kaligtasan sa ilalim ng Araw - Protektahan ang Iyong Sarili Laban sa UV Radiation
(紫外線不可不防)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 1
(齊來正視糖尿病:信息圖表一)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 2
(齊來正視糖尿病:信息圖表二)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo (Mga Paskil)
(抑鬱你我齊面對同心同行衝過去) (海報)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo
(抑鬱你我齊面對同心同行衝過去)

Namumuhay kasama ang isang tao na may depresyon
(與抑鬱症患者一起生活)

Kung sa palagay mo may depresyon ka
(如你懷疑自己患上抑鬱症)

Pamamahala ng Stress sa Mga Bata
(兒童壓力的處理)

 

Nakakahawand sakit (傳染病) 

Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要講禮) (無障礙版本 無障礙版本)

Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Wastong Paggamit Ng Mga Pantaboy Insekto
(正確使用昆蟲驅避劑) (無障礙版本 無障礙版本)

Mga tip para sa paggamit ng mga pangsuklam ng insekto

(使用昆蟲驅避劑的注意事項) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Gumamit ng maskara nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Avian Influenza
(禽流感)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

Bulutong-tubig
(水痘) (無障礙版本 無障礙版本)

Trangkaso na Dengue
(登革熱)(無障礙版本 無障礙版本)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) ( 無障礙版本無障礙版本)

Ang Impeksyon na Enterovirus 71
(腸病毒71型感染) (無障礙版本 無障礙版本)

Sakit na Ebola virus
[埃博拉(伊波拉)病毒病] (無障礙版本 無障礙版本)

Middle East Respiratory Syndrome
(中東呼吸綜合症)
Mga Polyeto (單張) (Web Accessible Version 無障礙版本)
Mga Paskil (海報) (Web Accessible Version 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Sakit sa kamay, paa at bibig
(手足口病) (無障礙版本 無障礙版本)

Hepatitis A
(甲型肝炎) (無障礙版本 無障礙版本)

Tigdas
(麻疹) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Polyeto (單張) (Web Accessible Version 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Pagbabakuna laban sa Tigdas, Beke at Rubella (Measles, Mumps and Rubella, MMR) para sa mga Dayuhang Kasambahay
(外籍家庭傭工接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗(MMR 混合疫苗)) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Programa para sa Bakuna laban sa Tigdas
(麻疹疫苗補種計劃)

Screening Questionnaire and Consent Form for Measles, Mumps & Rubella (MMR) Vaccination
(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗(MMR疫苗)篩選問卷及同意書)

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) na Impeksiyon at Community-associated MRSA na Impeksiyon
(耐藥性和社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染) (無障礙版本 無障礙版本)

Poliomyelitis
(小兒麻痺症) (無障礙版本 無障礙版本)

Paraan para maiwasan ang mga sakit na dala ng Lamok
(預防蚊子傳播的疾病) (無障礙版本無障礙版本)

Pamigil sa Scarlet Fever
(預防猩紅熱)
Mga Paskil (信息圖表)(Web Accessible Version 無障礙版本)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(預防肺炎球菌感染 長者接種肺炎球菌疫苗)
Mga Paskil (海報) (無障礙版本無障礙版本)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本無障礙版本)

Tigdas-hangin
風疹(德國麻疹) (Web Accessible Version 無障礙版本)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version 無障礙版本)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Pana-panahong Influenza
(季節性流行性感冒)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

Ang kailangan mo at ng iyong Dayuhang Kasambahay na malaman para paghandaan ang paglaganap ng impluensa sa lugar
(防備流感大流行:外籍家傭與僱主須知) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(季節性流感疫苗接種)
Mga Paskil (海報) (Web Accessible Version無障礙版本)
Mga Polyeto (單張) (Web Accessible Version無障礙版本)
Bidyo (短片) 
Programang Pagbabakuna ng Pamahalaan
(政府防疫注射計劃) ( Web Accessible Version 無障礙版本)
Ang prayoridad na mga grupo na inirekomenda ng Siyentipikong Komitiba sa mga Sakit na Mapipigilan ng Bakuna ay
(「疫苗可預防疾病科學委員會」建議之優先群組) (Web Accessible Version無障礙版本)
Mga Madalas na Itanong sa Iskema ng Subsidya sa Pagababakuna
(疫苗資助計劃常見問題)

Impersyon ng Zika Virus
(寨卡病毒感染)(無障礙版本 無障礙版本)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

 

Pigilan ang Antibiotic Resistance (預防抗生素耐藥性)

Huwag kailanman gumamit ng antibiotics nang walang reseta Konsultahin mo muna ang iyong doktor
(抗生素要處方 問醫生最妥當) (無障礙版本 無障礙版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance
(預防抗生素耐藥性) (無障礙版本 無障礙版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Magulang at Bata
(預防抗生素耐藥性-家長和兒童) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Pasyente
(預防抗生素耐藥性-病人) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Pag-iingat kapag gumagamit ng antibiotics
(服用抗生素須知) (Web Accessible Version 無障礙版本)

 

Kapaki-pakinabang na link (有用連結)

香港政府一站通 - 多種語言平台
https://www.gov.hk/tc/theme/multilanguage/mlp/

民政事務總署 - 種族關係組
https://www.had.gov.hk/rru/

衞生署紅絲帶中心 - 資源目錄
https://www.rrc.gov.hk/chinese/rrcprod.html