Skip to content

Impormasyon sa Tagalog (菲律賓文資訊)

衞生防護中心的菲律賓文網頁只包含部份資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱衞生防護中心的英文、繁體中文及簡體中文網頁。
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

Kalusugan at Kalinisan (健康及衞生)

Panatilihin ang Asal sa Pag-Ubo
(咳嗽要講禮) (無障礙版本 無障礙版本)

Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan upang pigilan ang impeksiyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Mga Tip sa paggamit ng pamatay-insekto
(使用昆蟲驅避劑的注意事項) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Maayos na paggamit ng maskara – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人) (Web Accessible Version 無障礙版本)

Nakakahawand sakit (傳染病) .

Dokumento ng Katunayan ukol sa Avian Flu
(禽流感)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (海報) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

Bulutong-tubig
(水痘) (無障礙版本 無障礙版本)

Lagnat ng Dengue
(登革熱)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

Impeksyong Enterovirus 71
(腸病毒71型感染) (無障礙版本 無障礙版本)

Sakit na Ebola virus
[埃博拉(伊波拉)病毒病] (無障礙版本 無障礙版本)

Magbantay laban sa Middle East Respiratory Syndrome
(預防中東呼吸綜合症) (無障礙版本 無障礙版本)

Sakit sa kamay, paa at bibig
(手足口病) (無障礙版本 無障礙版本)

Hepatitis A
(甲型肝炎) (無障礙版本 無障礙版本)

Tigdas
(麻疹) (無障礙版本 無障礙版本)

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) na Impeksiyon at Community-associated MRSA na Impeksiyon
(耐藥性和社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染) (無障礙版本 無障礙版本)

Poliomyelitis
(小兒麻痺症) (無障礙版本 無障礙版本)

Pamigil sa Scarlet Fever
(預防猩紅熱)
Mga Paskil (信息圖表)(Web Accessible Version 無障礙版本)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(預防肺炎球菌感染 長者接種肺炎球菌疫苗)
Mga Paskil (海報) (無障礙版本無障礙版本)
Mga Paskil (單張) (無障礙版本無障礙版本)

Influenza sa Pana-panahon
(季節性流行性感冒)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
Mga Paskil (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

Ano ang dapat mong malaman upang makapaghanda sa paglaganap ng trangkaso Mga Payo para sa mga Dayuhang Domestic Helper
(防備流感大流行:外籍家傭須知) (無障礙版本 無障礙版本)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(季節性流感疫苗接種)
Mga Paskil (海報) (Web Accessible Version無障礙版本)
Mga Paskil (單張) (Web Accessible Version無障礙版本)
Bidyo (短片) 
Programang Pagbabakuna ng Pamahalaan 2017/18 Umiwas sa Trangkaso Kumuha ng Isang Gamot
(政府防疫注射計劃 2017/18 預防流感 快打針) ( Web Accessible Version 無障礙版本)
Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso 2017/18 Epektibong nagpapababa sa mga komplikasyon ng trangkaso
(接種季節性流感疫苗2017/18 有效減少流感併發症) (Web Accessible Version無障礙版本)

Impeksiyon ng Zika Virus
(寨卡病毒感染)
Mga Polyeto (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

Kapaki-pakinabang na link (有用連結)

香港政府一站通 - 多種語言平台
http://www.gov.hk/tc/theme/multilanguage/mlp/

民政事務總署 - 種族關係組
http://www.had.gov.hk/rru/

衞生署紅絲帶中心 - 資源目錄
http://www.rrc.gov.hk/chinese/rrcprod.htm