Skip to content

नेपालीमा जानकारी (尼泊爾文資訊)

衞生防護中心的尼泊爾文網頁只包含部份資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱衞生防護中心的英文、繁體中文及簡體中文網頁。
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

स्वास्थ्य र स्वास्थ्यविज्ञान (健康及衞生)

खोक्दा कायम राख्नु पर्ने बानी
(咳嗽要講禮) (無障礙版本 無障礙版本)

हातको स्वस्थता - संक्रमणबाट बच्ने एक सहज र प्रभावकारी तरिका
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法) (無障礙版本 無障礙版本)


किरा निरोधकहरू प्रयोग गर्ने उपायहरू 
(使用昆蟲驅避劑的注意事項) (無障礙版本 無障礙版本)

मास्क राम्ररी प्रयोग गर्नुहोस्-आफैलाई बचाउनुहोस् र अरुलाई बचाउनुहोस्
(正確使用口罩 護己護人) (Web Accessible Version無障礙版本)


सरुवा रोग (傳染病)

एभियन फ्लु तथ्यपुस्तिका
(禽流感)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू (海報) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू 
(信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

दादुरा (चिकनपाक्स)
(水痘) (無障礙版本 無障礙版本)

डेङ्गु फिवर
(登革熱)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

इन्टेरोभाइरस ७१ संक्रामक रोग
(腸病毒71型感染) (無障礙版本 無障礙版本)

इबोला भाइरस रोग
[埃博拉(伊波拉)病毒病] (無障礙版本 無障礙版本)

मध्य पूर्वी राष्ट्रहरूमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको रोकथाम
(預防中東呼吸綜合症) (無障礙版本 無障礙版本)

हात, खुट्टा र मुखमा लाग्ने रोग
(手足口病) (無障礙版本 無障礙版本)

हेपाटाइटिस A
(甲型肝炎) (Web Accessible Version 無障礙版本)

दादुरा
(麻疹) (無障礙版本 無障礙版本)

मेथिसिल्लिन-प्रतिरोधि स्टेफिलोकोक्कस औरेस (MRSA) संक्रमण र समुदाय-सम्बद्ध MRSA संक्रमण
(耐藥性和社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染) (無障礙版本 無障礙版本)

पोलियो
(小兒麻痺症) (無障礙版本 無障礙版本)

स्कार्लेट ज्वरो रोकथाम
(預防猩紅熱)
पोस्टरहरू (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

निमोकोक्कल संक्रमण रोकथाम गर्नुहोस् निमोकोक्कल खोप वृद्धहरूले लगाउनुपर्ने
(預防肺炎球菌感染 長者接種肺炎球菌疫苗)
पोस्टरहरू (海報) (無障礙版本無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本無障礙版本)

मौसमी इन्फ्लुएन्जा
(季節性流行性感冒)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

मौसमी रुघाखोकीको खोप
(季節性流感疫苗接種)
पोस्टरहरू (海報) (Web Accessible Version無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (Web Accessible Version無障礙版本)
भिडियो (短片)
सरकारद्वारा आयोजित खोप कार्यक्रम 2017/18 फ्लूलाई रोक्नुहोस् खोप लगाउनुहोस्
(政府防疫注射計劃 2017/18 預防流感 快打針)  (無障礙版本 無障礙版本)
मौसमी रुघाखोकीको खोप 2017/18 रूघाखोकीका जटिलताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्छ
(接種季節性流感疫苗2017/18 有效減少流感併發症) (Web Accessible Version無障礙版本)

एभियन फ्लु तथ्यपुस्तिका
(寨卡病毒感染)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

उपयोगी सम्बन्ध (有用連結)

香港政府一站通 - 多種語言平台
http://www.gov.hk/tc/theme/multilanguage/mlp/

民政事務總署 - 種族關係組
http://www.had.gov.hk/rru/

衞生署紅絲帶中心 - 資源目錄
http://www.rrc.gov.hk/chinese/rrcprod.htm

基督教聯合那打素社康服務 - 南亞裔人士健康支援計劃
http://www.ucn-emhealth.org/