Skip to content

नेपालीमा जानकारी (尼泊爾文資訊)

衞生防護中心網頁的尼泊爾文版本只包含部分基本資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱英文、繁體中文或簡體中文版本。
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

 

गैर सरुवा रोगहरु (非傳染病)

 

सरुवा रोगहरु (傳染病)

 

स्वस्थ जीवन र स्वच्छता अभ्यासहरू (健康生活和衞生習慣)

 

एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (ए एम आर) लड्नुहोस् (應對抗菌素耐藥性)

 

उपयोगी सम्बन्ध (有用連結)