Skip to content

Impormasyon sa TagalogĀ (Information in Tagalog)

The Tagalog version of the CHP website contains selected essential information only. For more details, please refer to the English version, Traditional Chinese version or Simplified Chinese version.
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

 

Di-Nakakahawang Sakit at Malusog na Pamumuhay (Non-Communicable Diseases and Healthy Living)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain para sa mga Bata 2-5 taong gulang
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 2-5 years old)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Bata 6-11 taong gulang
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 6-11 years old)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Tinedyer 12-17 taong gulang
(Healthy Eating Food Pyramid for Adolescents 12-17 years old)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Adulto 18-64 taong gulang
(Healthy Eating Food Pyramid for Adults 18-64 years old)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Matatanda 65 taon o lampas
(Healthy Eating Food Pyramid for Elderly 65 years or above)

Pisikal na gawain para sa mga Bata (Edad 2-6)
(Physical activity for children (Aged 2-6))

5 paraan upang Iwasan ang Stroke na dulot ng Init
(5 Ways to Prevent Heat Stroke)

Mga tips sa pagiging nalulugod
(Tips on being joyful)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Tinedyer
(Tips on being joyful - For Adolescents)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Adulto
(Tips on being joyful - For Adults)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Matatanda
(Tips on being joyful - For Elders)

Maging Matalino sa Pagkain! Sundin ang Piramide ng Pagkain para sa Pagkain ng Masustansya!
(EatSmart! Follow the Healthy Eating Food Pyramid!)

Smart Lunch 321
(Smart Lunch 321)

Mag-enjoy sa Prutas at mga Gulay Araw-Araw, Sa Paraang Two Plus Three
(Enjoy Fruit and Vegetables Every Day Two plus Three is the Way)

Kaligtasan sa ilalim ng Araw - Protektahan ang Iyong Sarili Laban sa UV Radiation
(Safety under the Sun - Protect Yourself against UV Radiation)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 1
(Lets’ beat diabetes – Infographic 1)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 2
(Lets’ beat diabetes – Infographic 2)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo (Mga Paskil)
(Depression Matters Let’s Stand Together) (Poster)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo
(Depression Matters Let’s Stand Together)

Namumuhay kasama ang isang tao na may depresyon
(Living with someone with depression)

Kung sa palagay mo may depresyon ka
(If you think you have depression)

Pamamahala ng Stress sa Mga Bata
(Stress Management in Children)

Post-Traumatic Stress Disorder
(Post-Traumatic Stress Disorder)

Listahan ng Katumbas na Pagkain
(Food Exchange List)

Malusog na Tanghalian 321
(Healthy Lunch 321)

Kaunting Asin para sa Kalusugan
(Less Salt for Health)

Kaunting Asukal para sa Kalusugan
(Less Sugar for Health)

Kaunting Asin para sa Mas Mabuting Kalusugan- Para sa mga Adulto
(Less Salt for Better Health- For Adults)

Pag-unawa sa Depresyon
(Understanding Depression)

Pag-unawa ng Karamdaman sa Pagkabalisa
(Understanding Anxiety Disorders)

Pag-unawa sa Sakit sa Pag-iisip
(Understanding Psychosis)

Pag-unawa sa Karamdaman sa Pagkukulang sa Atensyon At Hyperactivity
(Understanding Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Pag-unawa sa Magkahalong Karamdaman ng Pagkabalisa At Depresyon
(Understanding Mixed Anxiety And Depressive Disorder)

Pag-unawa sa Karamdaman sa Autism Spectrum
(Understanding Autism Spectrum Disorder)

Pag-unawa sa Karamdamang Bipolar
(Understanding Bipolar Disorder)

Pagna-navigate sa COVID-19 kasama ang Pamilya: Paano Manatiling Buo at Sumusuporta sa Bawat Isa
(Navigating COVID-19 with Family: How to Stay United and Support Each Other)

Pwede ba Tayong Makinig - Mga Tips sa Kasanayan sa Pakikinig
(Shall We Listen - Tips of Listening Skills)

Pwede ba Tayong Mag-usap - Mga Tips ng Kasanayan sa Pakikipag-usap
(Shall We Talk - Tips of Talking Skills)

 

Nakakahawand sakit (Communicable Disease)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)

Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)

Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)

Wastong Paggamit Ng Mga Pantaboy Insekto
(Proper use of insect repellents) ( Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

Mga tip para sa paggamit ng mga pangsuklam ng insekto
(Tips for using insect repellents)

Gumamit ng maskara nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)

Avian Influenza
(Avian Influenza)
Mga Polyeto (Pamphlet)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Bulutong-tubig
(Chickenpox) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Trangkaso na Dengue
(Dengue Fever) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographic) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Ang Impeksyon na Enterovirus 71
(Enterovirus 71 Infection)
Mga Polyeto (Pamphlet)

Sakit na Ebola virus
(Ebola Virus Disease)
Mga Polyeto (Pamphlet)

Middle East Respiratory Syndrome
(Middle East Respiratory Syndrome)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Poster) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Sakit sa kamay, paa at bibig
(Hand, Foot and Mouth Disease)
Mga Polyeto (Pamphlet)

Hepatitis A
(Hepatitis A)

Tigdas
(Measles) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pagbabakuna laban sa Tigdas, Beke at Rubella (Measles, Mumps and Rubella, MMR) para sa mga Dayuhang Kasambahay
(Measles, Mumps and Rubella (MMR) Vaccination for Foreign Domestic Helpers) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus(MRSA) na Impeksiyon at Community-associated MRSA na Impeksiyon
(Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Infection and Community-associated MRSA Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Poliomyelitis
(Poliomyelitis)

Paraan para maiwasan ang mga sakit na dala ng Lamok
(Prevention of Mosquito-borne Disease) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

Pamigil sa Scarlet Fever
(Prevention of Scarlet Fever)
Mga Paskil (Infographics)(Web Accessible Version Web Accessible Version)

Tigdas-hangin
(Rubella) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pana-panahong Influenza
(Seasonal Influenza)
Mga Polyeto (Pamphlet)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Ang kailangan mo at ng iyong Dayuhang Kasambahay na malaman para paghandaan ang paglaganap ng impluensa sa lugar
(What You and Your Foreign Domestic Helper need to know to prepare for an influenza pandemic) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(Seasonal Influenza Vaccination)

Bidyo (Video)

Tatanggap ng Pneumococcal na Bakuna ang mga matatanda
(Elderly Receive Pneumococcal Vaccination)
Mga Polyeto  (Pamphlet)
Mga Paskil (Poster)

Impersyon ng Zika Virus
(Zika virus infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

 

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR) (Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR)
(Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials Tamang paggamit ng Antibiotics
(Combat Antimicrobial Resistance Proper use of Antibiotics)

Huwag kailanman gumamit ng antibiotics nang walang reseta Konsultahin mo muna ang iyong doktor
(Never take antibiotics without a prescription Consult your doctor first) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pigilan ang Antibiotic Resistance
(Prevent Antibiotic Resistance) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Magulang at Bata
(Prevent Antibiotic Resistance-Parents and Children) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Pasyente
(Prevent Antibiotic Resistance-Patients) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pag-iingat kapag gumagamit ng antibiotics
(Precaution when taking antibiotics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

 

Kapaki-pakinabang na link (Useful Links)

GovHK - Multi-language Platform
https://www.gov.hk/en/theme/multilanguage/mlp/

Home Affairs Department - Race Relations Unit
https://www.had.gov.hk/rru/

Red Ribbon Centre, Department of Health - Resource Catalogue
https://www.rrc.gov.hk/english/rrcprod.html