Skip to content

Impormasyon sa TagalogĀ (Information in Tagalog)

The Tagalog version of CHP contains selected essential information only. You can access the full content of CHP in the English version, Traditional Chinese version or the Simplified Chinese version
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

Kalusugan at Kalinisan (Health and Hygiene)

Panatilihin ang Asal sa Pag-Ubo
(Maintain Cough Manners) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan upang pigilan ang impeksiyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Mga Tip sa paggamit ng pamatay-insekto
(Tips for using insect repellents) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Maayos na paggamit ng maskara – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Nakakahawand sakit (Communicable Disease)

Dokumento ng Katunayan ukol sa Avian Flu
(Avian Influenza)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Poster) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Bulutong-tubig
(Chickenpox) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Lagnat ng Dengue
(Dengue Fever)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Impeksyong Enterovirus 71
(Enterovirus 71 Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Sakit na Ebola virus
(Ebola virus disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Magbantay laban sa Middle East Respiratory Syndrome
(Guard against Middle East Respiratory Syndrome) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Sakit sa kamay, paa at bibig
(Hand, Foot and Mouth Disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Hepatitis A
(Hepatitis A) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Tigdas
(Measles) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus(MRSA) na Impeksiyon at Community-associated MRSA na Impeksiyon
(Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Infection and Community-associated MRSA Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Poliomyelitis
(Poliomyelitis) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pamigil sa Scarlet Fever
(Prevention of Scarlet Fever)
Mga Paskil (Infographics)(Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(Prevent Pneumococcal Infection Elderly to receive pneumococcal vaccination)
Mga Paskil (Poster) (Web Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version)

Influenza sa Pana-panahon
(Seasonal Influenza)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Ano ang dapat mong malaman upang makapaghanda sa paglaganap ng trangkaso Mga Payo para sa mga Dayuhang Domestic Helper
(What you need to know to prepare for an influenza pandemic - Tips for Foreign Domestic Helpers) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(Seasonal Influenza Vaccination)
Mga Paskil (Poster) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
Bidyo (Video)
Programang Pagbabakuna ng Pamahalaan 2017/18 Umiwas sa Trangkaso Kumuha ng Isang Gamot
(Government Vaccination Programme 2017/18  Prevent Flu Get a shot) ( Web Accessible Version Web Accessible Version)
Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso 2017/18 Epektibong nagpapababa sa mga komplikasyon ng trangkaso
(Seasonal Influenza Vaccination 2017/18 Effectively reduces influenza complications) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)


Impeksiyon ng Zika Virus
(Zika virus infection)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)


Kapaki-pakinabang na link (Useful Links)

GovHK - Multi-language Platform
http://www.gov.hk/en/theme/multilanguage/mlp/

Home Affairs Department - Race Relations Unit
http://www.had.gov.hk/rru/

Red Ribbon Centre, Department of Health - Resource Catalogue
http://www.rrc.gov.hk/english/rrcprod.htm