Skip to content

Impormasyon sa Tagalog (菲律宾文资讯)

卫生防护中心的菲律宾文网页只包含部份资讯。如欲浏览更多资讯,请参阅卫生防护中心的英文、繁体中文及简体中文网页。
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

 

Di-Nakakahawang Sakit at Malusog na Pamumuhay (非传染病及健康生活)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain para sa mga Bata 2-5 taong gulang
(儿童健康饮食金字塔2-5岁)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Bata 6-11 taong gulang
(儿童健康饮食金字塔6-11岁)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Tinedyer 12-17 taong gulang
(青少年健康饮食金字塔12-17岁)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Adulto 18-64 taong gulang
(成人健康饮食金字塔18-64岁)

Piramide ng Pagkain para sa Malusog na Panginginain sa mga Matatanda 65 taon o lampas
(长者健康饮食金字塔65岁或以上)

Pisikal na gawain para sa mga Bata (Edad 2-6)
(幼儿的体能活动(二至六岁))

5 paraan upang Iwasan ang Stroke na dulot ng Init
(五招防中暑)

Mga tips sa pagiging nalulugod
(活出好心情小贴士)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Tinedyer
(活出好心情小贴士 — 青少年篇)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Adulto
(活出好心情小贴士 — 成人篇)

Mga tips sa pagiging nalulugod - Para sa mga Matatanda
(活出好心情小贴士 — 长者篇)

Maging Matalino sa Pagkain! Sundin ang Piramide ng Pagkain para sa Pagkain ng Masustansya!
(识饮识食识选择 – 健康饮食金字塔)

Mga Masustansyang Meryenda
(健康小食多选择)

Smart Lunch 321
(至醒午餐321)

Mag-enjoy sa Prutas at mga Gulay Araw-Araw, Sa Paraang Two Plus Three
(水果蔬菜不可少,日日记得二加三)

Kaligtasan sa ilalim ng Araw - Protektahan ang Iyong Sarili Laban sa UV Radiation
(紫外线不可不防)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 1
(齐来正视糖尿病:信息图表一)

Talunin Natin ang Diyabetis - Mga Paskil 2
(齐来正视糖尿病:信息图表二)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo (Mga Paskil)
(抑郁你我齐面对) (海报)

Pansinin ang Depresyon Sama-sama Tayong Tumayo
(抑郁你我齐面对)

Namumuhay kasama ang isang tao na may depresyon
(与抑郁症患者一起生活)

Kung sa palagay mo may depresyon ka
(如你怀疑自己患上抑郁症)

Pamamahala ng Stress sa Mga Bata
(儿童压力的处理)

Post-Traumatic Stress Disorder
(创伤后压力症)

Listahan ng Katumbas na Pagkain
(食物分量换算)

Malusog na Tanghalian 321
(健康午膳321)

Malusog na Meryenda (Bersyon ng estudyante)
(有营小食 (学生版))

Kaunting Asin para sa Kalusugan
(少啲盐 健康啲)

Kaunting Asukal para sa Kalusugan
(少啲糖 健康啲)

Kaunting Asin para sa Mas Mabuting Kalusugan- Para sa mga Adulto
(少啲盐 健康啲—成人篇)

Pag-unawa sa Depresyon
(认识抑郁症)

Pag-unawa ng Karamdaman sa Pagkabalisa
(认识焦虑症)

Pag-unawa sa Sakit sa Pag-iisip
(认识思觉失调)

Pag-unawa sa Karamdaman sa Pagkukulang sa Atensyon At Hyperactivity
(认识专注力不足∕过度活跃症)

Pag-unawa sa Magkahalong Karamdaman ng Pagkabalisa At Depresyon
(认识混合焦虑抑郁症)

Pag-unawa sa Karamdaman sa Autism Spectrum
(认识自闭症谱系障碍)

Pag-unawa sa Karamdamang Bipolar
(认识躁狂抑郁症)

 

Nakakahawand sakit (传染病) 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)

Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要讲礼)

Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)

Wastong Paggamit Ng Mga Pantaboy Insekto
(正确使用昆虫驱避剂) (无障碍版本 无障碍版本)

Mga tip para sa paggamit ng mga pangsuklam ng insekto

(使用昆虫驱避剂的注意事项)

Gumamit ng maskara nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正确使用口罩 护己护人)

Avian Influenza
(禽流感)
Mga Polyeto (单张)
Mga Paskil (信息图表) (无障碍版本 无障碍版本)

Bulutong-tubig
(水痘) (无障碍版本 无障碍版本)

Trangkaso na Dengue
(登革热)(无障碍版本 无障碍版本)
Mga Polyeto (单张) (无障碍版本 无障碍版本)
Mga Paskil (信息图表) ( 无障碍版本无障碍版本)

Ang Impeksyon na Enterovirus 71
(肠病毒71型感染)
Mga Polyeto (单张)

Sakit na Ebola virus
[埃博拉(伊波拉)病毒病]
Mga Polyeto (单张)

Middle East Respiratory Syndrome
(中东呼吸综合症)
Mga Polyeto (单张) (Web Accessible Version 无障碍版本)
Mga Paskil (海报) (Web Accessible Version 无障碍版本)
Mga Paskil (信息图表) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Sakit sa kamay, paa at bibig
(手足口病)
Mga Polyeto (单张)

Hepatitis A
(甲型肝炎)

Tigdas
(麻疹) (无障碍版本 无障碍版本)
Mga Polyeto (单张) (Web Accessible Version 无障碍版本)
Mga Paskil (信息图表) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Pagbabakuna laban sa Tigdas, Beke at Rubella (Measles, Mumps and Rubella, MMR) para sa mga Dayuhang Kasambahay
(外籍家庭佣工接种麻疹、流行性腮腺炎及德国麻疹混合疫苗(MMR 混合疫苗)) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) na Impeksiyon at Community-associated MRSA na Impeksiyon
(耐药性和社区型耐药性金黄葡萄球菌感染) (无障碍版本 无障碍版本)

Poliomyelitis
(小儿麻痹症)

Paraan para maiwasan ang mga sakit na dala ng Lamok
(预防蚊子传播的疾病) (无障碍版本无障碍版本)

Pamigil sa Scarlet Fever
(预防猩红热)
Mga Paskil (信息图表)(Web Accessible Version 无障碍版本)

Tigdas-hangin
风疹(德国麻疹) (Web Accessible Version 无障碍版本)
Mga Polyeto (Pamphlet) (Web Accessible Version 无障碍版本)
Mga Paskil (Infographics) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Pana-panahong Influenza
(季节性流行性感冒)
Mga Polyeto (单张)
Mga Paskil (信息图表) (无障碍版本 无障碍版本)

Ang kailangan mo at ng iyong Dayuhang Kasambahay na malaman para paghandaan ang paglaganap ng impluensa sa lugar
(防备流感大流行:外籍家佣与雇主须知) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Pana-panahon na Pagbabakuna ng Trangkaso
(季节性流感疫苗接种)

Programa ng Pamahalaan para sa Pagbabakuna
(政府防疫注射计划)

Karatula para sa mga grupong prayoridad na inirerekomenda ng Komite ng Siyensya sa Pagbabakuna para sa Pag-iwas sa Sakit
(「疫苗可预防疾病科学委员会」建议之优先群组)

Mga Madalas na Itanong sa Iskema ng Subsidya sa Pagababakuna
(疫苗资助计划常见问题)

Protektahan ang sarili at ang mga nasa paligid mo. Magpabakuna para sa napapanahong trangkaso
(保护自己和身边人 接种季节性流感疫苗)
Mga Polyeto (单张)
Mga Paskil (海报)

Bidyo (短片)

Tatanggap ng Pneumococcal na Bakuna ang mga matatanda
(长者接种肺炎球菌疫苗)
Mga Polyeto  (单张)
Mga Paskil (海报)

Impersyon ng Zika Virus
(寨卡病毒感染)(无障碍版本 无障碍版本)
Mga Polyeto (单张) (无障碍版本 无障碍版本)

 

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR) (应对抗菌素耐药性)

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR)
(应对抗菌素耐药性)

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials Tamang paggamit ng Antibiotics
(应对耐药性正确使用抗生素)

Huwag kailanman gumamit ng antibiotics nang walang reseta Konsultahin mo muna ang iyong doktor
(抗生素要处方 问医生最妥当) (无障碍版本 无障碍版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance
(预防抗生素耐药性) (无障碍版本 无障碍版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Magulang at Bata
(预防抗生素耐药性-家长和儿童) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Pigilan ang Antibiotic Resistance- Mga Pasyente
(预防抗生素耐药性-病人) (Web Accessible Version 无障碍版本)

Pag-iingat kapag gumagamit ng antibiotics
(服用抗生素须知) (Web Accessible Version 无障碍版本)

 

Kapaki-pakinabang na link (有用连结)

香港政府一站通 - 多种语言平台
https://www.gov.hk/tc/theme/multilanguage/mlp/

民政事务总署 - 种族关系组
https://www.had.gov.hk/rru/

卫生署红丝带中心 - 资源目录
https://www.rrc.gov.hk/chinese/rrcprod.html