Skip to content

รายละเอียดเป็นภาษาไทย (Information in Thai)

fThe Thai version of the CHP website contains selected essential information only. For more details, please refer to the English version, Traditional Chinese version or Simplified Chinese version.
ฉบับภาษาไทยของ CHP มีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของ CHP ได้ในฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาจีนฉบับย่อ

 

โรคไม่ติดต่อและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ (Non-Communicable Diseases and Healthy Living)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก 2-5 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 2-5 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก 6-11 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 6-11 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวัยรุ่น 12-17 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Adolescents 12-17 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Adults 18-64 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
(Healthy Eating Food Pyramid for Elderly 65 years or above)

การเคลื่อนไหวของร่างกายสำหรับเด็ก (อายุ 2-6 ขวบ)
(Physical activity for children (Aged 2-6))

5 วิธีในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบ
(5 Ways to Prevent Heat Stroke)

เคล็ดลับในการมีความสุข
(Tips on being joyful)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับวัยรุ่น
(Tips on being joyful - For Adolescents)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับผู้ใหญ่
(Tips on being joyful - For Adults)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับผู้สูงอายุ
(Tips on being joyful - For Elders)

ทานอย่างชายญฉลาด! ปฏิบัติตามปิรามิดอาหารเพื่อการทานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ!
(EatSmart! Follow the Healthy Eating Food Pyramid!)

อาหารกลางวันที่ชาญฉลาด 321
(Smart Lunch 321)

เพลิดเพลินกับการทานผลไม้และผักทุกวัน สองบวกสามคือหนทาง
(Enjoy Fruit and Vegetables Every Day Two plus Three is the Way)

ความปลอดภัยใต้ดวงอาทิตย์ – ป้องกันตัวเองจากรังสี UV
(Safety under the Sun - Protect Yourself against UV Radiation)

มาเอาชนะโรคเบาหวานกันเถอะ - โพสเตอร์ 1
(Lets’ beat diabetes – Infographic 1)

มาเอาชนะโรคเบาหวานกันเถอะ - โพสเตอร์ 2
(Lets’ beat diabetes – Infographic 2)

สูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน)
(Diabetes-friendly Recipes (Suitable for Individuals with Diabetes))

ภาวะซึมเศร้า มาสู้ไปด้วยกันเถอะ (โพสเตอร์)
(Depression Matters Let’s Stand Together) (Poster)

ภาวะซึมเศร้า มาสู้ไปด้วยกันเถอะ
(Depression Matters Let’s Stand Together)

อยู่กับคนที่มีภาวะซึมเศร้า
(Living with someone with depression)

ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้า
(If you think you have depression)

การจัดการความเครียดในเด็ก
(Stress Management in Children)

ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
(Post-Traumatic Stress Disorder)

รายการแลกเปลี่ยนอาหาร
(Food Exchange List)

อาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพ 321
(Healthy Lunch 321)

บริโภคเกลือให้น้อยลงเพื่อสุขภาพ
(Less Salt for Health)

บริโภคน้ำตาลให้น้อยลงเพื่อสุขภาพ
(Less Sugar for Health)

บริโภคเกลือให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น- สำหรับผู้ใหญ่
(Less Salt for Better Health- For Adults)

การทำความเข้าใจกับภาวะซึมเศร้า
(Understanding Depression)

การทำความเข้าใจกับโรควิตกกังวล
(Understanding Anxiety Disorders)

การทำความเข้าใจกับโรคจิต
(Understanding Psychosis)

การทาความเข้าใจกับโรคสมาธิสั้น
(Understanding Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

การทำความเข้าใจกับโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้าพร้อมกัน
(Understanding Mixed Anxiety And Depressive Disorder)

การทำความเข้าใจกับกลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม
(Understanding Autism Spectrum Disorder)

การทาความเข้าใจกับโรคอารมณ์สองขั้ว
(Understanding Bipolar Disorder)

แนวทางครอบครัวในห่วงเวลา COVID-19:อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสนับสนุนกันและกันอย่างไร
(Navigating COVID-19 with Family: How to Stay United and Support Each Other)

เราควรฟัง - เคล็ดลับเสริมทักษะการฟัง
(Shall We Listen - Tips of Listening Skills)

เราควรคุย - เคล็ดลับเสริมทักษะการฟัง
(Shall We Talk - Tips of Talking Skills)

 

โรคติดต่อ (Communicable Disease)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)

มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners)

การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)

การใช้ยาไล่แมลงที่เหมาะสม
(Proper use of insect repellents) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

เคล็ดลับในการใช้ยาไล่แมลง
(Tips for using insect repellents )

ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)

โรคไข้หวัดนก
(Avian Influenza)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

อีสุกอีใส 
(Chickenpox) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ไข้เลือดออก
(Dengue Fever) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71
(Enterovirus 71 Infection)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)

โรคไวรัสอีโบลา
(Ebola Virus Disease)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(Middle East Respiratory Syndrome)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Poster) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคมือ เท้า ปาก
(Hand, Foot and Mouth Disease)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)

ไวรัสตับอักเสบ เอ
(Hepatitis A)

โรคหัด
(Measles) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การฉีดวัคซีนโรคหัด คางทูมและโรคหัดเยอรมัน (MMR) สำหรับแม่บ้านชาวต่างชาติ
(Measles, Mumps and Rubella (MMR) Vaccination for Foreign Domestic Helpers) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การติดเชื้อเมธิซิลลิน รีซิสแตนท์ สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส (Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)) และการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับ MRSA
(Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Infection and Community-associated MRSA Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โปลิโอ
(Poliomyelitis)

การป้องกันโรคจากการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง
(Prevention of Mosquito-borne Diseases) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การป้องกันไข้อีดำอีแดง
(Prevention of Scarlet Fever)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคหัดเยอรมัน
(Rubella) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(Seasonal Influenza)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

สิ่งที่คุณและคนรับใช้ชาวต่างชาติจำเป็นต้องรู้ในการเตรียมตัวสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
(What You and Your Foreign Domestic Helper need to know to prepare for an influenza pandemic)(Web Accessible Version Web Accessible Version)

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(Seasonal Influenza Vaccination)

วิดีโอ (Video)

ผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
(Elderly Receive Pneumococcal Vaccination)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet)
โพสเตอร์ (Poster)

การติดเชื้อไวรัสซิกา
(Zika virus infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

 

ต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) (Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

ต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
(Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

ต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
(Combat Antimicrobial Resistance Proper use of Antibiotics)

อย่ารับประทานยาปฏิชีวนะ โดยไม่มีใบสั่งยา ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อน
(Never take antibiotics without a prescription Consult your doctor first) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ
(Prevent Antibiotic Resistance) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ- ผู้ปกครองและเด็ก
(Prevent Antibiotic Resistance-Parents and Children) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ- ผู้ป่วย
(Prevent Antibiotic Resistance-Patients) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ข้อควรระวังเมื่อรับประทานยาปฏิชีวนะ
(Precaution when taking antibiotics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

 

ลิงค์ที่มีประโยชน์ (Useful Links)

GovHK - Multi-language Platform
https://www.gov.hk/en/theme/multilanguage/mlp/

Home Affairs Department - Race Relations Unit
https://www.had.gov.hk/rru/

Red Ribbon Centre, Department of Health - Resource Catalogue
https://www.rrc.gov.hk/english/rrcprod.html