Skip to content

नेपालीमा जानकारी (Information in Nepali)

The Nepali version of the CHP website contains selected essential information only. For more details, please refer to the English version, Traditional Chinese version or Simplified Chinese version.
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

 

गैर सरुवा रोगहरु (Non-Communicable Diseases)

 

सरुवा रोगहरु (Communicable Diseases)

 

स्वस्थ जीवन र स्वच्छता अभ्यासहरू (Healthy Living and Hygiene Practices)

 

एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (ए एम आर) लड्नुहोस् (Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

 

उपयोगी सम्बन्ध (Useful Links)