Skip to content

नेपालीमा जानकारी (尼泊尔文资讯)

卫生防护中心网页的尼泊尔文版本只包含部分基本资讯。如欲浏览更多资讯,请参阅英文、繁体中文或简体中文版本。
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

 

गैर सरुवा रोगहरु (非传染病)

 

सरुवा रोगहरु (传染病)

 

स्वस्थ जीवन र स्वच्छता अभ्यासहरू (健康生活和卫生习惯)

 

एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (ए एम आर) लड्नुहोस् (应对抗菌素耐药性)

 

उपयोगी सम्बन्ध (有用连结)